Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi

Search This Blog

Loading...

Talqin dan bai'ah

Talqin dan bai'ah

Talqin ialah peringatan seorang guru kepada muridnya sedangkan bai'at yang juga dinamakan ahad ialah kesanggupan dan kesetiaan seorang murid di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan oleh guru.

Terdapat banyak sekali hadis yang menerangkan peristiwa Nabi saw mengambil ahad pada waktu membai'at sahabat-sahabat beliau.

Diriwayatkan oleh Ahmad at Tabrani dan Syaddad ibn Aus bahawa Rasulullah saw pernah mentalqinkan sahabat-sahabat beliau secara berkumpulan dan juga secara perseorangan.
"Pada suatu ketika kami berada dekat Nabi saw dan beliau bersabda, bermaksud: "Adakah di antara kamu orang asing?" (yakni dari golongan ahli kitab). Maka jawab saya: "Tidak ada". Lalu Rasulullah saw menyuruh menutup pintu dan berkata: "Angkat tanganmu dan ucapkanlah 'Laa Ilaaha Illallah", lantas beliau menyambung, segala puji bagi Allah, wahai Tuhanku! Engkau telah mengutuskan aku dengan kalimat ini dan Engkau menjadikan dengan ucapannya kurnia syurga kepadaku dan bahawa Engkau tidak sekali-kali memungkiri janji." Kemudian beliau berkata: "Ketahuilah, gembiralah sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu semua."

Seterusnya Allah berfirman:

"Maka bergembiralah kamu dengan bai'atmu, yang kamu telah lakukan itu adalah kejayaan yang agung." (At Taubah 9:111)

Tentang bai'ah perseorangan pula terdapat di dalam hadis riwayat at Tabrani dan al Bazzar yang menjelaskan cara Rasulullah saw membai'atkan Saiyidina Ali;

"Sesungguhnya Ali karramallahu wajhadu bertanya kepada Nabi Muhammad saw dengan perkataan: "ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan sedekat jalan kepada Allah dan sesenang-senangnya atas hamba-Nya dan yang paling di sisi-Nya."
Maka berkata Nabi saw: "Hendaklah engkau perbanyakkan zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi dan tenang."
Maka berkataku Ali: "Setiap manusia berzikir, maka khususkan bagiku sesuatu." Berkata Rasulullah saw:
"semulia apa yang aku katakan dan Nabi-Nabi sebelum daripada aku ialah 'Laa Ilaaha Illallah', dan sekiranya sekalian langit dan bumi diletakkan dalam satu daun neraca dan 'Laa Ilaaha Illallah' di dalam daun neraca yang lain maka akan lebih berat neraca yang diisikan oleh 'Laa Ilaaha Illallah', dan tidak berlaku kiamat selagi ada di atas muka bumi ini yang mengatakan 'Laa
Ilaaha Illallah'.
Selepas itu berkata Ali: "Maka bagaimana aku menyebutnya."
Berkata Nabi Muhammad s.a.w.: "Pejamkan matamu dan dengar daripadaku 'Laa Ilaaha Illallah' tiga kali selepas itu katakan tiga kali dan aku mendengar."

Talqin dan bai'ahSocialTwist Tell-a-Friend

Usaha & Terkerasi

*

(Usaha . Terkerasi)

Perbuatan seorang itu dua bangsa, pertama, sengaja dibuat. Kedua, tidak sengaja dibuat.

Potong seorang itu dua kali potong dengan qasad hendak potong kayu pada kedua-dua kalinya itu. Kali yang pertama kena kayu sebagaimana qasadnya. Kali yang kedua kena jari menyalahi qasadnya.

Kalau orang bertanya: Kerana apa engkau potong jari? Maka dijawabnya: Aku tidak sengaja, aku tidak pisah. Aku tidak qasad. Aku tidak kehendak, hanya aku qasad hendak potong kayu, tiba-tiba terkena jari.

Maka, didapati potong kayu dan potong jari itu tidak serupa kerana potong kayu itu, ada kehendak sebab itulah mengaku ia dengan perbuatannya dan potong jari itu tidak kehendak sebab itulah tidak mengaku ia dengan perbuatannya.

Maka perbuatan yang ada kehendak itu dinamakan dia usaha كسبى . اختياري dan perbuatan yang tiada kehendak itu dinamakan  terkerasi.جبرى اضطرارى  .

Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa makna usaha itu perbuatan yang terbit dari seorang dengan kehendaknya (iradatnya).

Dan makna terkerasi itu perbuatan yang terbit daripada seorang tidak dengan kehendaknya.

Tiap-tiap daripada dua perbuatan itu pada zahirnya itu perbuatan seorang itu kerana terbit ia daripadanya dan pada hakikatnya itu jika perbuatan itu tidak beserta dengan kehendak seorang itu maka iaitu semata-mata perbuatan Allah swt.

Dan jika beserta dengan kehendak seorang itu maka iaitu bukan semata-mata perbuatan Allah swt hanya bersyarikat dengan usaha seorang itu tetapi bersyarikat ini ialah bersyarikat pada rupa jua bukan bersyarikat pada memberi bekas kerana tidak memberi bekas sekali-kali, usaha seorang itu.

Maka barangsiapa i’tiqad memberi bekas ia dengan asing sendirinya dan terkaya ia daripada Allah swt nescaya jadi kafir ia.(m/s 42-43)

(Hikmat dibangsakan perbuatan kepada hamba)

Allah swt jadi pada manusia ini akan nafsu yang suka kepada puji dan elok dan baik dan sedap dan seumpamanya dan benci kepada kepada cela dan hodoh dan jahat dan tidak sedap dan seumpamanya.

Allah swt jadi akan makhluk ini dua bangsa, suatu bangsa benda yang bersetuju dengan nafsu iaitu benda yang dipuji dan baik dan elok dan sedap dan seumpamanya.

Apabila memuji seseorang nescaya terkenalah puji itu atas tuhan dan apabila mencela ia nescaya terkenalah cela itu atas itu atas tuhan juga kerana tuhanlah menjadi akan benda yang dipuji dan benda yang dicela itu maka naiklah puji dan cela itu atasnya.

Tatkala menghendaki hikmah Allah swt akan bahwa beradab setengah hambanya itu dengannya, nescaya menjadi ia akan syaitan dan nafsu dan usaha dan seumpamanya seolah-olahnya penyapus tangan bagi hambaNya yang terkena luati benda yang jahat adab dibangsa akandia kepada Tuhannya.

Maka apabila mengenai akan hamba oleh suatu benda yang jahat dibangsa akandia kepada Tuhan maka hendaklah ia bangsa akandia kepada syaitan atau nafsu atau usaha atau seumpamanya supaya beradab ia dengan Tuhannya

Kalau orang tanya: Tidakkah dusta jika dibangsa akan benda itu kepada syaitan, nafsu, usaha dan seumpamanya. Kerana sekeliannya itu tidak memberi bekas ia, maka tidaklah perbuatan baginya hanya perbuatan bagi Allah swt jua.

Maka jawabnya: Tidak dusta kerana muafakat dibangsakan kepada yang tersebut itu dengan zahirnya kerana timbul perbuatan itu pada yang tersebut itu dan kerana bersebabnya dengan yang tersebut, maka dengan iktibar inilah berlaku percakapan syarak dan lainnya pada menyandarkan dan membangsakan perbuatan itu kepada yang lain daripada Allah swt.

Dan pula usaha itu, hasil ia dari takluk 4 sifat: Pertama, kehendak Allah swt. Kedua, kehendak hamba. Ketiga, kuasa Allah. Keempat, kuasa hamba.

Kehendak dan kuasa Allah swt, memberi bekas. Kehendak dan kuasa hamba, tidak memberi bekas pada hakikatnya, tetapi pada rupa sahaja.

Manakala menakluk kesemua 4 sifat itu pada suatu buatan nescaya timbullah perbuatan itu, perbuatan hamba yang dinamakan usaha dan tersembunyilah perbuatan Allah swt itu di dalam perbuatan hamba itu kerana kalah yang tidak nampak tengok, iaitu Allah swt dan perbuatan Nya dan menang yang nampak tengok, iaitu hamba dan perbuatannya.

Maka dengan iktibar yang demikian itu tidaklah dusta mengaku hamba itu dengan perbuatannya dan mengata orang dengan perbuatannya. Dan timpalah atas hamba dengan sebab yang tersebut itu oleh hukum syarak seolah-olah mengambil salah dengan yang tersebut itu.

Dan manakala menakluk pada perbuatan itu oleh tiga sifat jua dan tidak ada padanya itu kehendak hamba, nescaya tidaklah bernama ia dengan perbuatan hamba itu dan jadilah mengaku hamba dengan perbuatannya dan mengata orang dengan perbuatannya itu dusta jua kerana ia semata-mata perbuatan Allah swt jua. Maka dengan sebab itulah tidak timpa atasnya oleh hukum syarak seperti terkerat jari bagi orang yang qasad hendak kerat kayu itu.

Dua orang yang menengok wayang: Satu yang menengok ia di sebelah luar tabir maka berkata ia: Suara itu suara wayang dan perbuatan pun perbuatan wayang. Dan satu lagi itu menengok ia kepada sebelah dalam tabir, maka berkata ia suara itu suara tok dalang dan perbuatan itu pun, perbuatan tok dalang juga. Maka kedua-dua orang itu tidak dikatakan dusta kerana muafakat perkataan tiap-tiap seorang itu dengan barang yang ia pandang atau dengan hantaran.

Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahwa perkataan seorang: Perbuatan itu perbuatan hamba. Dan perkataan orang lain pula: Bahwa perbuatan itu perbuatan Allah swt, iaitu tidak dikatakan dusta kedua-duanya kerana muafakat perkataan tiap-tiap seorang itu dengan barang yang ia pandang wallahu’alam.

Firman Allah swt: Ma asobaka min hasanati faminallahi wama asobaka min sayya a’ti famin nafsika. (An-Nisa' 79)
Ertinya Apa-apa suatu yang mengena ia akan dikau daripada kebajikan maka iaitu daripada Allah dan apa-apa suatu yang mengenai akan dikau daripada kejahatan maka iaitu daripada diri engkau.

Ayat ini membangsakan kebajikan itu kepada Allah swt dan mengatakan kejahatan itu kepada hamba dengan dua iktibar: Pandangan batin dan pandangan zahir.

Allah swt sendiri mengatakan perbuatan kejahatan itu kepada hamba Nya, kerana mengajar mereka supaya beradab dengan Dia dan demikian itu tidak dikatakan berdusta kerana muafakat dengan pandangan zahir dan dengan usaha hamba itu, tetapi memberi keliru ia kepada orang bahwa kejahatan itu barangkali sebenarnya perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah swt sebagaimana i’tiqad QADARIAH itu. Maka ini keliru menolak oleh firman Nya:
Qul kullummin 'ibdillah
(An-Nisa' 78).
Artinya, katakan oleh mu, bermula tiap-tiap daripada kebajikan dan kejahatan itu dari sisi Allah swt jua.
Bukan daripada yang lain pada hakikatnya hanya dibahasa akandia kepada hamba itu mengikut pandangan zahir kerana beradab dengan Allah swt jua.

Dan firmannya pula: Wallahu kholaqokum wama ta’malun. (Ash-Shaffat 96).
Ertinya, Dan bermula Allah swt itu menjadi ia akan kamu dan akan perbuatan yang zahir pada kamu.

Ayat ini pula menyandarkan perbuatan itu kepada hamba dan menyatakan perbuatan hamba itu sebenarnya ialah perbuatan yang menjadikannya oleh Allah swt, bukan hamba itu menjadikannya sebagaimana zahirnya itu.

Setengah daripada guna ditimbulkan perbuatan seorang dan di sembunyikan di dalamnya itu akan perbuatan Allah swt itu supaya dapat diletakkan atasnya akan hukum syarak dan dapat diletakkan atasnya akan benda yang jahat adab dibahasakan kepada Allah swt.

Dan setengah daripada guna diletakkan hukum syarak atas seorang itu supaya terdiri di dalam alam ini kerajaan yang mengadungi hamba yang berkhidmat kepada tuhannya dengan segala hukum dan adab yang patut dengan kebesaran Nya dan ketinggian Nya dan makmurlah ia dengan dia dan akhirnya pula dibalas akandia di akhirat hingga ma’murlah ia pula dengan berbagai-bagai nikmat dan rahmat dengan kemurahannya di dalam kerajaan Yang Amat Besar yang berkekalan selama-lama, wallahu’alam

Bermula hukum syarak itu lima perkara: Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, dan kelima harus.

Wajib itu dapat pahala pada mengerja dan berdosa pada meninggal.

Sunat itu dapat pahala pada mengerja dan tidak berdosa pada meninggal.

Haram itu berdosa pada mengerja dan dapat pahala pada meninggal.

Makruh itu dapat pahala pada meninggal dan tidak berdosa pada mengerja.

Harus itu tidak dapat pahala dan tidak berdosa pada mengerja dan meninggal.(m/s 44-50)

(Segala i’tiqad pada usaha )

Perbuatan yang dinamakan akandia usaha itu ada beberapa i’tiqad.

Pertama, i’tiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan hamba jua memberi bekas ia dengan sendirinya tidak dengan Allah swt dan tidak dengan qudrat yang dijadikan dia pada hamba itu, iaitu I’tiqad tabaiyyah, maka ini i’tiqad kufur.

Kedua, i’tiqadkan perbuatan itu perbuatan hamba jua memberi bekas ia dengan qudratnya yakni tatkala menghendaki Allah swt akan menzahir pada hamba itu akan suatu perbuatan, maka menjadi ia padanya akan qudrat, maka berbuatlah hamba itu dengan kudratnya itu dan tidaklah berhajat ia kepada Allah swt kerana memadainya dengan kudratnya itu, maka ini i’tiqad menyandarkan memberi bekas hamba itu kepada qudratnya, jikalau dicabut akan qudratnya itu, nescaya tidaklah memberi bekas dan berhajat Allah pada meluluskan kehendaknya itu kepada berlapik (wasitah). Yakni kepada mendahului menjadikan pada hamba itu akan qudrat, maka hasillah perbuatan itu dengan kehendak Allah swt dan dengan qudrat hamba tidak dengan qudrat Allah swt iaitu i’tiqad kadariah.

Maka bagi ini i’tiqad dua qaul: Pertama tidak mekafir ia akandia iaitu pihak yang berpegang dengan kaedah Iman Al-Asyari iaitu tidak pula mekafir akan Ahli Al-Qiblat. Kedua mekafir ia akandia iaitu pihak yang tidak berpegang dengan kaedah itu iaitu qaul daif.

Ketiga, i’tiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan Allah swt dan tidak ada atas hamba itu hukum syarak kerana tiada baginya usaha yang hendak diletakkan hukum itu atasnya, maka jadilah hamba itu seumpama bulu yang dibawa terbang oleh angin jua, iaitu i’tiqad jabariah. Maka ini i’tiqad kufur kerana menafinya akan hukum syarak.

Keempat, i’tiqadkan perbuatan itu semata-mata perbuatan Allah swt jua dan tiada bagi hamba itu usaha tetapi ada di atasnya hukum syarak, maka ini i’tiqad tidak kufur tetapi jahil empunya itu akan makna usaha itu hingga nafi ia akan dia dan nafinya akandia itu dusta jua kerana usaha itu ialah kerja iradat hamba dan kudratnya, maka iradat dan qudrat dan kerja keduanya itu tidak diingkar akan sabit sekeliannya itu bagi manusia disisi ‘uqala’ dan jika tidak memberi bekas ia sekalipun.

Kelima, i’tiqadkan perbuatan itu bersyarikat ia antara Allah swt dan hamba pada memberi bekas akandia, maka ini i’tiqad kufur.

Keenam, i’tiqadkan perbuatan itu, perbuatan Allah swt jua memberi bekas ia padanya dan dan i’tiqadkan ada bagi hamba itu usaha yang tidak memberi bekas ia padanya sekali-kali dan i’tiqadkan ada atas hamba hukum syarak yang diletakkan dia atas usahanya itu. Maka ini i’tiqad ialah i’tiqad yang betul iaitu i’tiqad bagi ahlil sunnah.

Dan bagi ahli ini i’tiqad beberapa hal. Pertama, pandang mereka itu kepada zahir jua dan berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan hamba serta tidak berubah mereka itu daripada i’tiqadkan perbuatan itu perbuatan Allah swt, hanya lupa mereka itu dan lalai mereka itu daripadanya jua maka lupa dan lalai itu seperti tidur juga pada pihak tidak mencedera ia akan i’tiqad mereka itu dan tidak jadi ia i’tiqad Qadariah yang salah itu.

Kedua, pandang mereka itu kepada batin jua dan berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan Allah swt serta tidak tidak berubah mereka itu daripada i’tiqadkan ada bagi hamba itu usaha dan ada baginya hukum syara’ yang diletakkan dia atas usahanya itu hanya lupa mereka itu dan lalai mereka itu daripada ingat kepada usaha itu dan kepada hukum itu, maka lupa dan lalai itu tidak mencedera ia akan i’tiqad itu dan tidak jadi ia i’tiqad jabariah yang salah itu.

Ketiga, ghaib iradat hamba dan qudratnya dan kerja keduanya itu daripada pandangan mereka itu, maka tiadalah pada pada pandangan mereka itu suatu perbuatan melainkan perbuatan Allah swt jua, maka ini pandangan bukan nafi ia akan usaha dan akan hukum syara’ itu, hanya ghaib kedua-duanya itu daripada pandangan mereka itu jua dan tidak sedar mereka itu kerana mabuk mereka itu dengan minuman itu.

Keempat, pandang mereka itu kepada zahir dan batin yakni berkata mereka itu perbuatan itu perbuatan hamba ingat mereka itu di dalam hati mereka itu akan bahawasa perbuatan itu perbuatan Allah swt, maka ini pandangan ialah pandangan yang sempurna kerana dapat berhimpun antara dua pihak itu dan tidak hampa kedua-duanya.

Kelima, pandang mereka itu kepada menjadi Allah swt akan hamba dan iradatnya dan kudratnya dan menggeraknya akan keduanya pada berbuat dan berusaha dan menjadinya akan perbuatan di sisi bekerja keduanya dan melakunya akan hukum syara’ atasnya, dan lainnya hingga nyatalah bagi mereka itu dengan pandangan itu kebesaran tuhan dan ketinggiannya dan kehairanannya dan lainnya.  Ini pandangan ialah suatu bagi syuhud akan Allah swt, walahu’alam.

Kerana manasabah dengan ini bicara, kami sambungkan di sini akan suatu kaedah bagi membiasakan hati seorang dengan mengingatkan Allah swt di dalam segala bab yang lima, yang dinamakan dia pancaindera yang lima: Iaitu pelihat, pendengar, pencium, pekecap dan perasa supaya jadillah ia seorang yang ada baginya tuhan dan bertuhan ia, kepada Nya di dalam tiap-tiap bab itu dan jika tidak begitu nescaya jadilah ia seorang yang lalai seolah-olahnya tiada ada baginya tuhan yang daripadanyalah datang ia dan kepada Nya lah pulang ia pula, iaitu:

Apabila kamu melihat akan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.
Apabila kamu dengar akan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.
Apabila kamu berbau dengan sesuatu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.
Apabila kamu kecap akan sesuatu makanan atau minuman maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.
Apabila kamu berasa dengan sesuatu yang bersentuh ia dengan kamu maka hendaklah kamu ingat kepada Allah swt.

Samada ingat yang tersebut itu ingat akan nama Allah swt atau akan zatNya atau akan mana-mana sifat Nya atau akan perbuatan Nya. Dan samada ingat itu dahulu daripada tiap-tiap satu daripada yang lima itu atau kemudiannya atau di dalamnya atau bersertanya. Mudah-mudahan, dengan mengekali ingat yang tersebut itu, berpindahlah engkau daripada kenal akan Allah swt dengan dalil atau dengan taklid sebagaimana kenal mutakalimin ini kepada kenal akandia pula dengan syuhud sebagaimana kenal ariffin radiallahuanhum, maka dapatlah engkau di sana itu rasa beberapa kesedapan pemberian Allah swt yang tidak dapat dibanding akandia dengan kesedapan dunia ini.(m/s 50-56)


[Kitab Risalah Al Aqoid Wal Fawaid, Tuan Guru Haji Daud, Bukit Abal]

Usaha & TerkerasiSocialTwist Tell-a-Friend

AYAT TASYBIH

.
(Habib Munzir Al-Musawa)

AYAT TASYBIH

Mengenai ayat mutasyabih yg sebenarnya para Imam dan Muhadditsin selalu berusaha menghindari untuk membahasnya, namun justru sangat digandrungi oleh sebagian kelompok muslimin sesat masa kini, mereka selalu mencoba menusuk kepada jantung tauhid yg sedikit saja salah memahami maka akan terjatuh dalam jurang kemusyrikan, seperti membahas bahwa Allah ada dilangit, mempunyai tangan, wajah dll yg hanya membuat kerancuan dalam kesucian Tauhid ilahi pada benak muslimin, akan tetapi karena semaraknya masalah ini diangkat ke permukaan, maka perlu kita perjelas mengenai ayat ayat dan hadits tersebut.

Sebagaimana makna Istiwa, yg sebagian kaum muslimin sesat sangat gemar membahasnya dan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di Arsy, dengan menafsirkan kalimat ”ISTIWA” dengan makna ”BERSEMAYAM atau ADA DI SUATU TEMPAT” , entah darimana pula mereka menemukan makna kalimat Istawa adalah semayam, padahal tak mungkin kita katakan bahwa Allah itu bersemayam disuatu tempat, karena bertentangan dengan ayat ayat dan Nash hadits lain, bila kita mengatakan Allah ada di Arsy, maka dimana Allah sebelum Arsy itu ada?, dan berarti Allah membutuhkan ruang, berarti berwujud seperti makhluk, sedangkan dalam hadits qudsiy disebutkan Allah swt turun kelangit yg terendah saat sepertiga malam terakhir, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim hadits no.758, sedangkan kita memahami bahwa waktu di permukaan bumi terus bergilir,

maka bila disuatu tempat adalah tengah malam, maka waktu tengah malam itu tidak sirna, tapi terus berpindah ke arah barat dan terus ke yang lebih barat, tentulah berarti Allah itu selalu bergelantungan mengitari Bumi di langit yg terendah, maka semakin ranculah pemahaman ini, dan menunjukkan rapuhnya pemahaman mereka, jelaslah bahwa hujjah yg mengatakan Allah ada di Arsy telah bertentangan dg hadits qudsiy diatas, yg berarti Allah itu tetap di langit yg terendah dan tak pernah kembali ke Arsy, sedangkan ayat itu mengatakan bahwa Allah ada di Arsy, dan hadits Qudsiy mengatakan Allah dilangit yg terendah.

Berkata Al hafidh Almuhaddits Al Imam Malik rahimahullah ketika datang seseorang yg bertanya makna ayat : ”Arrahmaanu ’alal Arsyistawa”, Imam Malik menjawab : ”Majhul, Ma’qul, Imaan bihi wajib, wa su’al ’anhu bid’ah (tdk diketahui maknanya, dan tidak boleh mengatakannya mustahil, percaya akannya wajib, bertanya tentang ini adalah Bid’ah Munkarah), dan kulihat engkau ini orang jahat, keluarkan dia..!”, demikian ucapan Imam Malik pada penanya ini, hingga ia mengatakannya : ”kulihat engkau ini orang jahat”, lalu mengusirnya, tentunya seorang Imam Mulia yg menjadi Muhaddits Tertinggi di Madinah Almunawwarah di masanya yg beliau itu Guru Imam Syafii ini tak sembarang mengatakan ucapan seperti itu, kecuali menjadi dalil bagi kita bahwa hanya orang orang yg tidak baik yg mempermasalahkan masalah ini.

Lalu bagaimana dengan firman Nya : ”Mereka yg berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS Al Fath 10), dan disaat Bai’at itu tak pernah teriwayatkan bahwa ada tangan turun dari langit yg turut berbai’at pada sahabat.

Juga sebagaimana hadits qudsiy yg mana Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya, tiadalah hamba Ku mendekat kepada Ku dengan hal hal yg fardhu, dan Hamba Ku terus mendekat kepada Ku dengan hal hal yg sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yg ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yg ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yg ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yg ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada Ku niscaya kuberi permintaannya....” (shahih Bukhari hadits no.6137)
Maka hadits Qudsiy diatas tentunya jelas jelas menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan panca indera lainnya, bagi mereka yg taat pada Allah akan dilimpahi cahaya kemegahan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dan sungguh maknanya bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan dan kakinya.

Masalah ayat/hadist tasybih (tangan/wajah) dalam ilmu tauhid terdapat dua pendapat dalam menafsirkannya.
1.Pendapat Tafwidh ma’a tanzih
2.Pendapat Ta’wil

1. Madzhab tafwidh ma’a tanzih yaitu mengambil dhahir lafadz dan menyerahkan maknanya kpd Allah swt, dg i’tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan)
Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadist sifat, ia berkata ”Nu;minu biha wa nushoddiq biha bilaa kaif wala makna”, (Kita percaya dg hal itu, dan membenarkannya tanpa menanyakannya bagaimana, dan tanpa makna) Madzhab inilah yg juga di pegang oleh Imam Abu hanifah.

dan kini muncullah faham mujjassimah yaitu dhohirnya memegang madzhab tafwidh tapi menyerupakan Allah dg mahluk, bukan seperti para imam yg memegang madzhab tafwidh.

2. Madzhab takwil yaitu menakwilkan ayat/hadist tasybih sesuai dg keesaan dan keagungan Allah swt, dan madzhab ini arjah (lebih baik untuk diikuti) karena terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya, sebagaimana Imam Syafii, Imam Bukhari,Imam Nawawi dll. (syarah Jauharat Attauhid oleh Imam Baajuri)
Pendapat ini juga terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah, juga banyak dipakai oleh para sahabat, tabiin dan imam imam ahlussunnah waljamaah.

seperti ayat :
”Nasuullaha fanasiahum” (mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa dengan mereka) (QS Attaubah:67),
dan ayat : ”Innaa nasiinaakum”. (sungguh kami telah lupa pada kalian QS Assajdah 14).

Dengan ayat ini kita tidak bisa menyifatkan sifat lupa kepada Allah walaupun tercantum dalam Alqur’an, dan kita tidak boleh mengatakan Allah punya sifat lupa, tapi berbeda dg sifat lupa pada diri makhluk, karena Allah berfirman : ”dan tiadalah tuhanmu itu lupa” (QS Maryam 64)

Dan juga diriwayatkan dalam hadtist Qudsiy bahwa Allah swt berfirman : ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits no.2569)

apakah kita bisa mensifatkan sakit kepada Allah tapi tidak seperti sakitnya kita?

Berkata Imam Nawawi berkenaan hadits Qudsiy diatas dalam kitabnya yaitu Syarah Annawawiy alaa Shahih Muslim bahwa yg dimaksud sakit pada Allah adalah hamba Nya, dan kemuliaan serta kedekatan Nya pada hamba Nya itu, ”wa ma’na wajadtaniy indahu ya’niy wajadta tsawaabii wa karoomatii indahu” dan makna ucapan : akan kau temui aku disisinya adalah akan kau temui pahalaku dan kedermawanan Ku dengan menjenguknya (Syarh Nawawi ala shahih Muslim Juz 16 hal 125)

Dan banyak pula para sahabat, tabiin, dan para Imam ahlussunnah waljamaah yg berpegang pada pendapat Ta’wil, seperti Imam Ibn Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Tirmidziy, Imam Abul Hasan Al Asy’ariy, Imam Ibnul Jauziy dll (lihat Daf’ussyubhat Attasybiih oleh Imam Ibn Jauziy).
Maka jelaslah bahwa akal tak akan mampu memecahkan rahasia keberadaan Allah swt, sebagaimana firman Nya : ”Maha Suci Tuhan Mu Tuhan Yang Maha Memiliki Kemegahan dari apa apa yg mereka sifatkan, maka salam sejahtera lah bagi para Rasul, dan segala puji atas tuhan sekalian alam” . (QS Asshaffat 180-182).
Walillahittaufiq

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

Wallahu a'lam
AYAT TASYBIHSocialTwist Tell-a-Friend

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARI

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARI, ULAMA BESAR AL AZHAR MESIR

Syeikh Sholih ibn Muhammad al-Ja’fari rahimahullahu ta’ala berkata : “Kami telah diajar semenjak 35 tahun lalu oleh Syeikh Ahmad Maraghah rahimahullahu ta’ala kaedah untuk menghafal dan menghilangkan lupa. Yaitu meletakkan tangan di atas kepala setiap kali selepas solat sambil membaca ayat ke-6 dari Surah al-A’laa sebanyak 7 kali.”
ﺳَﻨُﻘْﺮِﺋُﻚَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨﺴَﻰ
ٰ
*ditambah pada bacaan yang terakhir dengan ayat ke-7 Surah al-A’laa.
ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪ
ُ
Rujukan : Kitab Adab dan Doa Penuntut Ilmu, karangan Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki As- Sanusi.

AMALAN MENGUATKAN HAFALAN DARI SYAIKH SHOLIH AL JA’FARISocialTwist Tell-a-Friend

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABI

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABI

Al-Hafizh Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani adalah ulama ahli hadits yang terakhir menyandang gelar al-hafizh (gelar kesarjanaan tertinggi dalam bidang ilmu hadits).

Ia memiliki kisah perdebatan yang sangat menarik dengan kaum Wahhabi. Dalam kitabnya, Ju’nat al-’Aththar, sebuah autobiografi yang melaporkan perjalanan hidupnya, beliau mencatat kisah berikut ini.

“Pada tahun 1356 H ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan tiga orang ulama Wahhabi di rumah Syaikh Abdullah al-Shani’ di Mekkah yang juga ulama Wahhabi dari Najd.

Dalam pembicaraan itu, mereka menampilkan seolah-olah mereka ahli hadits, amaliahnya sesuai dengan hadits dan anti taklid. Tanpa terasa, pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah subhanahu wa ta‘ala dan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala itu ada di atas ‘Arasy sesuai dengan ideologi Wahhabi.

Mereka menyebutkan beberapa ayat al-Qur’an yang secara literal (zhahir) mengarah pada pengertian bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala itu ada di atas ‘Arasy sesuai keyakinan mereka.

Akhirnya saya (al-Ghumari) berkata kepada mereka: “Apakah ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bahagian dari al-Qur’an?”

Wahhabi menjawab: “Ya.”

Saya berkata: “Apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat-ayat tersebut dihukumi wajib?”

Wahhabi menjawab: “Ya.”

Saya berkata: “Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta‘ala:
ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﺃَﻳْﻨَﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ‏). ‏(ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ : ٤ )
“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.”
(QS. al-Hadid : 4).

Apakah ini termasuk al-Qur’an?”

Wahhabi tersebut menjawab: “Ya, termasuk al-Qur’an.”

Saya berkata: “Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta‘ala:
ﻣَﺎ ﻳَﻜُﻮْﻥُ ﻣِﻦْ ﻧَﺠْﻮَﻯ ﺛَﻼَﺛَﺔٍ ﺇِﻻَّ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺍﺑِﻌُﻬُﻢْ. ‏( ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ : ٧ ).
“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya….” (QS. al-Mujadilah : 7).

Apakah ayat ini termasuk al-Qur’an juga?”

Wahhabi itu menjawab: “Ya, termasuk al-Qur’an.”

Saya berkata: “(Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala tidak ada di langit). Mengapa Anda menganggap ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi yang menurut asumsi Anda menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala ada di langit lebih utama untuk diyakini dari pada kedua ayat yang saya sebutkan yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala tidak ada di langit?
Padahal kesemuanya juga dari Allah subhanahu wa ta‘ala?”

Wahhabi itu menjawab: “Imam Ahmad mengatakan demikian.”

Saya berkata kepada mereka: “Mengapa kalian taklid kepada Ahmad dan tidak mengikuti dalil?”

Tiga ulama Wahhabi itu pun terbungkam. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut mereka. Sebenarnya saya menunggu jawaban mereka, bahwa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi harus dita’wil, sementara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta‘ala ada di langit tidak boleh dita’wil.

Seandainya mereka menjawab demikian, tentu saja saya akan bertanya kepada mereka, siapa yang mewajibkan menta’wil ayat-ayat yang saya sebutkan dan melarang menta’wil ayat-ayat yang kalian sebutkan tadi?

Seandainya mereka mengklaim adanya ijma’ ulama yang mengharuskan menta’wil ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, tentu saja saya akan menceritakan kepada mereka informasi beberapa ulama seperti al-Hafizh Ibn Hajar tentang ijma’ ulama salaf untuk tidak menta’wil semua ayat-ayat sifat dalam al-Qur’an, bahkan yang wajib harus mengikuti pendekatan tafwidh (menyerahkan pengertiannya kepada Allah subhanahu wa ta‘ala).”

Demikian kisah al-Imam al-Hafizh Ahmad bin al-Shiddiq al-Ghumari dengan tiga ulama terhebat kaum Wahhabi.

Gambar: Sayyid Ahmad Siddiq al-Ghumari

KISAH SAYYID AHMAD SIDDIQ AL-GHUMARI BERSAMA KAUM WAHABISocialTwist Tell-a-Friend

Alam Yang Mengkagumkan

Alam ini terdiri daripada Arash, Kursi, Sidratul Muntaha, Luh Mahfuz.

Arash pula ada 4 Jenis, Arash Majid, Arash Rahman, Arash Karim dan Arash Azim

Alam ini, ia mengembang seperti belon ditiup.

Alam terbahagi DUA:
1. Alam MULKI-benda
2. Alam malakut-benda juga.

Alam malakut terbahagi DUA pula:
1. Alam Barzakh atau alam al Asfal.
2. Alam al malakut al 'Ala.

Batas Alam Mulki ialah Langit Rendah

Batas Alam Barzakh mula dari Langit Rendah ke Kistrah Alam (Kulit Alam)

Batas Alam Malakut 'Ala dari Kulit Alam ke Arash Azim.

Bawah Arash Azim ada 3 lagi Arash:
1. ARASH MAJID
2. ARASH RAHMAN
3. ARASH KARIM.

Atas Arash Azim ada satu Kubah Besar.

Luar dari Arash Azim dah tak ada makhluk dipanggil Padang Qadim.

Alam Mulki: Alam yang terletak di bawah lingkungan Al-Sama' Al-Dunia (Langit Rendah)

Alam Barzakh atau Malakut Al Asfal: Mula dari Sama' Dunia ke Qisrah Al Alam(Kulit Alam) dan terus sampai ke Jannat Al Firdaus Al 'Ala, yang terletak bawah Al Arash Majid.

Alam Malakut Tinggi atau Malakut Al 'Ala mula dari Arash Majid hinggalah Awalim Al-Hijab (Alam-Alam Hijab) sampailah hujungnya Arash Azim.

Alam Yang MengkagumkanSocialTwist Tell-a-Friend

Titik Huruf Ba

Segala rahsia kitab2 104 buah turun dari Langit ada dalam Al Quran.
(Seperti rahsia2 kitab Zabur, Taurat, Injil dll)

Segala rahsia Al Quran ada dalam Al Fatihah.

Segala rahsia dlm Al Fatihah ada dalam Basmalah.

Segala rahsia dalam Basmalah ada dalam huruf ba'.

Segala rahsia huruf ba' ada dalam titik bawah huruf ba'

Titik Huruf BaSocialTwist Tell-a-Friend

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabi

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabi.

"Zahirnya kejahilan dan hilangnya ilmu merupakan antara tanda-tanda kiamat. Orang-orang yang miskin ilmunya menjadi beku dan hanya berpegang dengan zahir syara'. Mereka hanya mengetahui sebahagian daripada ilmu dan menyesatkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Alangkah bagusnya, sekiranya mereka itu tidak langsung mengetahui sesuatu ilmu lalu mereka diberikan kefahaman, dan apabila mereka sesat mereka diberikan petunjuk dan menerimanya. Tetapi mereka tidak berasa terhina atau bersalah atas sifat takabbur dan kedegilan mereka. Inilah keadaan dan sifat orang yang jahil."

Kalam Sayyid Ahmad ibn Idris RA. kepada golongan wahabiSocialTwist Tell-a-Friend

Ahlussunnah Wal Jama'ah

Arti Ahlussunnah ialah Penganut Sunnah Nabi

Arti wal Jama'ah ialah Penganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi.

Kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah kaum yg menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad yg dianut oleh Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat-sahabat nabi Saw.

I'tiqad Nabi dan Sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam al Quran dan Sunnah Rasul secara bertaburan, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Usuluddin iaitu Syeikh Abu Hasan 'Ali al Asy'ari.

Ahlussunnah wal Jama'ah juga disebut sebagai "sunny".

"Apabila disebutkan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan (faham) Asy'ari dan faham Abu Mansur al Maturidi"
[Kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin, karangan Muhammad bin Muhammad al Husni az Zabidi, dari kita "Ihya Ulumuddin" karangan Imam Ghazali]

Ahlussunnah Wal Jama'ahSocialTwist Tell-a-Friend

73 Golongan 1 Masuk Syurga

Terpecahnya 73 firqah dan hanya satu yang masuk syurga:

Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

Artinya: "Bahwasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu". Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: "siapakah yang satu itu Ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang (beri'tiqad) sebagai peganganku (i'tiqadku) dan pegangan sahabat-sahabatku"
[Hadits Riwayat Imam Tirmidzi]

Diantara 73 golongan (firqah-firqah) itu ada satu yang benar, iaitu golongan kaum Ahlussunnah wal Jama'ah yang selalu berpegang kepada Sunnah Nabi dan Sunnah Khalifah Rasyidin.

72 firqah yang sesat itu adalah berdasarkan pada 7 firqah ini:

1. Kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Saidina 'Ali Kw. Mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Radhiyallahu'anhum.
Kaum Syi'ah kemudian berpecah menjadi 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Saidina 'Ali Kw. bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Saidina 'Ali. Firqah ini berfatwa bahwa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir.
Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran.

3. Kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam syurga, bahwa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh sahaja, dan lain-lain.
Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran.

4. Kaum Murjiah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir.

5. Kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, iaitu dijadikan Tuhan tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah pecah menjadi 3 aliran.

6. Kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia "majbur", artinya tidak berdaya apa-apa. Tidak ada usaha sama sekali, Kaum ini hanya 1 aliran.

7. Kaum Musyabbihah. iaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lainnya.
Kaum ini hanya 1 aliran saja.

Jadi jumlahnya adalah 72 aliran;
Kaum syiah 22 aliran
Kaum Khawarij 20 aliran
Kaum Mu'tazilah 20 aliran
Kaum Murjiah 5 aliran
Kaum Najariah 3 aliran
Kaum Jabariah 1 aliran
Kaum Musyabihah 1 aliran

Ditambah dengan 1 aliran lagi dengan faham kaum Ahlussunnah wal Jama'ah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi.

Adapun Kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qad-yan masuk golongan kaum Syi'ah, kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana dari faham Ibnu Taimiyah.

73 Golongan 1 Masuk SyurgaSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.